Hörselnedsättning

Vad är hörselnedsättning?

Hörselnedsättning är en minskning av din hörselskärpa. Den kan påverka personer i alla åldrar, från nyfödda till äldre personer, och kan uppstå av många anledningar.

Världshälsoorganisationen (WHO) anger att cirka 1,5 miljarder människor världen över har en viss grad av hörselnedsättning, och antalet fortsätter att öka.

Hur fungerar örat och dess olika delar

Det första steget i att förstå hörselnedsättningar är att förstå hur örat fungerar.
Örat har tre huvuddelar:

 1. Ytterörat. Ytterörat samlar in ljud i form av ljudvågor som får trumhinnan att vibrera.

  The visible part of the external ear collects sound and directs it into the external auditory canal to the eardrum
 2. Mellanörat. Trumhinnan är kopplad till de tre små hörselbenen i mellanörat. Dessa förstärker och överför trumhinnans mekaniska vibrationer till innerörat.

  In the middle ear, the eardrum is connected to the ossicles which amplify and transmit the vibrations to the inner ear
 3. Innerörat. Innerörat, eller cochlea, är ett vätskefyllt snäckformat organ. De mekaniska vibrationerna passerar igenom vätskan i cochlea, som innehåller små hårceller som konverterar vibrationerna till elektriska impulser vilka i sin tur skickas till hjärnan via hörselnerven. Hjärnan tolkar de elektriska impulserna och omvandlar dem till tolkningsbara ljud.

  The inner ear has two parts, one is the cochlea which converts the sound vibrations into electrical impulses

Var uppstår hörselnedsättningen?

Hörselnedsättning orsakas av problem med eller skador på någon del av örat (ytterörat, mellanörat eller innerörat). Det kan också uppstå bearbetningsproblem i hörselbarken i hjärnan. Problemets plats styr behandlingens typ och intensitet.

Vilka är de olika typerna av hörselnedsättning?

För att hitta bästa behandling av hörselnedsättningar behöver du först fastställa typ och grad av hörselnedsättning. Informationen inhämtas genom ett hörseltest. Det finns tre huvudtyper av hörselnedsättning.

Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste typen av hörselnedsättning. Den orsakas av skador på innerörat, och påverkar örats förmåga att skicka elektriska impulser till hjärnan via hörselnerven. Den här typen av hörselnedsättning anses permanent eftersom inget botemedel finns, men det finns behandlingsalternativ som kan underlätta vid sensorineural hörselnedsättning. Läs mer i artikeln om sensorineural hörselnedsättning.

Konduktiv hörselnedsättning

Konduktiv hörselnedsättning orsakas av skador eller hinder i ytterörat eller mellanörat. Skador på dessa områden förhindrar effektiv överföring av energi från omgivningen till innerörat. Till skillnad mot sensorineural hörselnedsättning kan konduktiv hörselnedsättning ofta behandlas. Du kan också läsa artikeln om konduktiv hörselnedsättning om du vill veta mer.

Kombinerad hörselnedsättning

En kombinerad hörselnedsättning innehåller komponenter från både sensorineural och konduktiv hörselnedsättning.

Vilka olika grader av hörselnedsättning finns?

Graden av hörselnedsättning beskriver hur allvarlig hörselnedsättningen är. Allvarlighetsgraden faller inom en av fem kategorier:

 • mild hörselnedsättning: 26 till 40 dB HL
 • måttlig hörselnedsättning: 41 till 55 dB HL
 • måttlig till allvarlig hörselnedsättning: 56 till 70 dB HL
 • svår till grav hörselnedsättning: 71 till 90 dB HL
 • grav hörselnedsättning: 91 till 100 % dB HL.

Alla nivåer uppmätta vid 25 dB HL eller lägre anses vara normal hörsel.

Vad betyder kategorierna i vardagen?

 • Mild hörselnedsättning: Många av de svaga dagliga ljuden ligger inom den här nivån och kan missas av någon som har en mild hörselnedsättning. Svaga dagliga ljud kan till exempel vara människor som andas, löv som rasslar, viskningar, ett kylskåp som brummar, en katt som spinner eller vattendroppar. Även om personer med mild hörselnedsättning kan kommunicera väl i tysta omgivningar kan det vid bakgrundsljud vara svårt att höra ord som börjar med vissa konsonanter (”s”, ”f” eller ”th”).
 • Måttlig hörselnedsättning: Personer med måttlig hörselnedsättning har svårare att höra och förstå tal vid normala samtalsnivåer. Det kräver större ansträngning att följa ett samtal och många av orden kan missas eller missförstås även om det inte finns några bakgrundsstörningar. Det kanske inte går att följa ett samtal vid normalt bakgrundsbrus. Andra ljud som kan missas är till exempel skratt, regn som faller eller kaffebryggare.
 • Måttlig till svår hörselnedsättning: Personer med måttlig till svår hörselnedsättning har svårt att förstå tal i de flesta situationer och har ännu större svårigheter i brusiga miljöer. De kan inte tillgodogöra sig ljud från TV eller radio på normala volymer och det krävs högre volym för förståelse. Andra vardagsljud som kan missas är rinnande vatten, väckarklockor, lekande barn, en trafikerad gata, elektrisk tandborste eller tvättmaskin.
 • Svår hörselnedsättning: Personer med den här hörselnedsättningen har svårt med de flesta samtal på normala och måttligt ljudstarka nivåer. Tal med kraftig volym kan förstås så länge som det inte finns något störande bakgrundsbrus. Andra vardagsljud som kan missas är till exempel dörrklockor eller telefonsignaler, trafikbrus, dammsugare, toalettspolning, personer som arbetar eller diverse kontorsljud.
 • Grav hörselnedsättning: Personer med den här hörselnedsättningen kan bara höra kraftiga ljud, till exempel en gräsklippare, en motorcykel, en ambulanssiren eller en cementblandare. Tal på normala nivåer uppfattas inte och även om någon höjer rösten och ropar kan det vara svårt att höra eller förstå personen. Personer med grav hörselnedsättning är ofta kandidater till hörselimplantat eller kan förlita sig på teckenspråk eller läppläsning som hjälp att förstå språket.

Kan hörselnedsättning uppstå på bara ett öra?

Det förekommer att öronen har olika hörselnivåer. Du kanske också har hört termerna ”unilateral eller bilateral” och ”symmetrisk eller asymmetrisk” hörselnedsättning.

När du gör ett heltäckande hörseltest mäts hörseln på vänster och höger öra. Hörselnedsättning på endast ena örat benämns unilateral, och hörselnedsättning på båda öronen benämns bilateral. När hörselnedsättningen är av liknande storlek på båda sidorna är hörselnedsättningen symmetrisk. När hörselnedsättningen är större på ena örat och mindre på det andra anses den vara asymmetrisk.

Hur låter en hörselnedsättning?

En hörselnedsättning är alltid en subjektiv upplevelse men det går att simulera ljud där vissa frekvenser saknas.

En av de vanligaste upplevelserna är att ljud med höga frekvenser är svårare att höra. Den här typen av hörselnedsättning benämns högfrekvensförlust och den inträffar oftast vid sensorineural hörselnedsättning. Om du vill få en uppfattning om vad högfrekvensförlust kan låta som, kan du prova vår hörselnedsättningssimulator.

Vad orsakar hörselnedsättning?

Det finns många anledningar till att hörselnedsättning inträffar. Här är några av de vanligaste orsakerna till hörselnedsättning:

 • Presbyakusi eller åldersrelaterad hörselnedsättning. Den här hörselnedsättningen inträffar gradvis över tiden när vi åldras. De första effekterna upptäcks i regel inte förrän senare i livet.
 • Bullerframkallad hörselnedsättning. Buller som hörs eller spelas upp på höga ljudnivåer, kan skada dina öron. Beroende på ljudintensiteten och den tid som du utsätts för ljudet kan tillfällig eller permanent skada uppstå på hörseln. Vissa orsaker till bullerrelaterade hörselnedsättningar är livekonserter, lyssnande på musik på hög volym med hörlurar, jakt/prickskytte, motordrivna verktyg eller motordriven utrustning, motorcyklar eller arbete på bullriga platser.
 • Hinder i ytterörat. Allt som stänger igen ytterörat kan orsaka hörselnedsättningar. Vissa vanliga hinder är ackumulerat öronvax, ett föremål som exempelvis en bomullstopp, eller medicinska problem som exostoser (benutväxter i hörselgången).
 • Personskada. Skada på huvudet, i synnerhet om skadan är nära örat, kan leda till hörselnedsättning. Skadan kan drabba hörselsnäckan, hörselbenen, trumhinnan, hörselgången eller hjärnan.
 • Genetiska funktionsnedsättningar. Många funktionsnedsättningar kan påverka hörseln (t.ex., Waardenburgs syndrom, Ushers syndrom). Hörselnedsättning kan också vara ärftlig.

Husband and wife are hiking in the forest and enjoying the sound of nature helping them to relax

Hur kan hörselnedsättning påverka det dagliga livet?

Obehandlad hörselnedsättning kan påverka livskvaliteten betydligt. Hörselnedsättningar har visat sig påverka personer socialt, känslomässigt och kognitivt.

Social påverkan

Hörselnedsättning innebär mer än bara förlust av förmågan att höra.

Den kan påverka vår förmåga att kommunicera med människor runtom oss och vår förmåga att delta i vardagsaktiviteter. Detta kan påverka oss socialt på många sätt, till exempel:

 • undvika familjesammankomster
 • inte längre delta i samtal
 • undvika att gå ut till allmänna ställen, särskilt om de är bullriga
 • undvika telefonsamtal
 • undvika vänner.

Känslomässig påverkan

Hörselnedsättning påverkar inte bara det sociala umgänget utan kan också påverka det känslomässiga välbefinnandet betydligt.

Att inte kunna förstå vad som sägs eller att uppleva kontinuerliga missförstånd på grund av hörselnedsättningar gör ofta att en person drar sig tillbaka från familj och vänner och andra sociala umgängen. Detta kan ha många känslomässiga effekter, till exempel:

 • depression
 • social isolering
 • frustration eller ilska
 • ångest
 • förlägenhet
 • ensamhet
 • trötthet.

Kognitiv påverkan

Hjärnan är tekniskt sett inte någon muskel men den behöver träning för att fortsätta fungera effektivt. Obehandlad hörselnedsättning gör att hjärnan får mindre stimulans och detta kommer med tiden att försämra dess bearbetningsförmåga. Utan ordentlig träning kan den inte längre ta emot och bearbeta information på samma sätt som förut. Detta kan orsaka en försämring av de kognitiva färdigheterna, till exempel:

 • försämrat minne
 • mental utmattning
 • försämrad bearbetningsförmåga
 • snabbare kognitiv försämring.

Hur kan jag behandla min hörselnedsättning?

Behandling av hörselnedsättningar varierar beroende på orsak. Permanent hörselnedsättning behandlas ofta med hörselhjälpmedel, till exempel en hörapparat, eller ett implantat.

Kan en hörselnedsättning reverseras?

Det finns ingen bot för permanent hörselnedsättning, men behandling kan hjälpa till att lindra effekterna av hörselnedsättningen.

Tillfälliga hörselnedsättningar kan behandlas med medicinering, ett medicinskt ingrepp, och de kan ibland förbättras av sig självt. All medicinsk behandling bygger på de besvär och symptom som finns, och detta ska tas upp direkt med läkare eller medicinsk yrkesperson.

A hearing care professional showing different options of hearing aids during a consultation to an interested customer

Vilka behandlingar finns det för hörselnedsättning?

Hörapparater

Vissa typer av enheter kan ge en viss kompensering för hörselnedsättningar. Typen och graden av hörselnedsättning styr vilka enheter som är mest lämpliga för dig.

Hörapparater

De vanligaste enheterna för behandling av hörselnedsättning är hörapparater. Dessa är små elektroniska enheter som bärs bakom eller i örat och de förstärker ljudet så att det blir kraftigare och mer exakt. Om du vill veta mer om olika hörapparater och alternativ för dig kan du läsa den här artikeln om hörapparater. Din audionom kan hjälpa dig att välja den bästa hörapparaten för dina behov.

Implantat

I vissa fall räcker det inte med en hörapparat. I sådana fall kan ett implantat användas i stället. Implantatet opereras in i patienten. Det finns implantat för mellanörat, för cochlea, och det finns även benförankrade hörselimplantat.

Stödlyssningsenhet

Stödlyssningsenheter underlättar kommunikationen och stöder hörselförmågan i vardagssituationer. De kan användas fristående eller i kombination med specifika hörapparater. Typiska assisterande lyssningsenheter är till exempel TV-adaptrar som skicka ljudet direkt till hörapparaten eller hörlurarna, FM-system som används för att förbättra kommunikationen på bullriga platser, och smarttelefoner där användaren kan sända telefonsamtalet eller andra ljud direkt till hörapparaterna.

Hur kan jag förhindra ytterligare hörselnedsättningar eller skador på min hörsel?

Vi kan göra flera saker regelbundet för att minska risken för hörselnedsättning eller förhindra ytterligare skador på vår hörsel:

 • Skydda öronen med hörselskydd. Kraftiga ljud och buller kan orsaka hörselnedsättning. Genom att bära hörselskydd vid aktiviteter där buller förekommer, till exempel konserter, prickskytte, motorcykelkörning, motorsport osv. kan ljudet reduceras till säkrare nivåer. Det finns många typer av hörselskydd, till exempel öronproppar och öronmuffar.
 • Sänk volymen.När du lyssnar på musik, radio, TV, osv. är det viktigt att hålla volymen på en säker nivå. Vissa ljudenheter ger möjlighet att ställa in maximal volym. Om du måste skruva upp musiken högt på grund av bakgrundsbrus kan du prova med andra hörlurar som har bättre brusreducering.
 • Gör hörseltest regelbundet så att du upptäcker eventuell hörselnedsättning eller förändringar i din hörsel. Ett hörseltest online kan vara ett smidigt sätt att upptäcka förändringar i din hörsel och det kan ge en indikation på om du behöver beställa tid för ett heltäckande hörseltest.
 • Sätt inte in föremål i örat. Om föremål som bomullstoppar petas in i hörselgången kan skador uppstå på hörselgångens väggar eller på trumhinnan, och dessutom kan öronvax packas in i örat och fastna.
 • Kontrollera din medicinering. Vissa mediciner kan eventuellt vara skadliga för din hörsel. Dessa kallas ototoxiska mediciner. Om du tar sådana läkemedel är det viktigt att du kontrollerar din hörsel regelbundet och ser upp med eventuella ändringar. Tala om möjligt med din läkare om alternativ som inte är ototoxiska.
Man sitting on a couch checking his hearing with the online hearing test

Testa din hörsel

Behöver du be personer att upprepa det de precis sade? Behöver du skruva upp TV-volymen?

Med vårt kostnadsfria hörseltest online kan vi ge dig en snabb indikation på om du har en hörselnedsättning. Detta kan vara ett viktigt första steg i att förbättra din hörsel.

A man at a consultation at a hearing care specialist or an audiologist

Kontakta en audionom

Vi kan hjälpa till med att hitta en audionom nära dig som arbetar med Philips HearLink hörapparater.