Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Informacja o prywatności Philips Hearing Solutions

1. Wstęp

 

Niniejsza informacja o prywatności odnosi się do danych gromadzonych przez Philips Hearing Solutions, obejmujących obok naszych produktów i usług: 

 • odwiedzanie strony internetowej hearingsolutions.philips.com oraz 
 • związanych z nią kanałów komunikacji, między innymi: stron w mediach społecznościowych, kanałów, blogów, aplikacji mobilnych – wspólnie określanych jako strony Philips Hearing Solutions.

Szanujemy i chronimy prywatność naszych klientów i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak największej przejrzystości na temat wykorzystania przez nas danych osobowych klientów. Niniejsza Informacja o prywatności zawiera wyjaśnienie metod pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Na potrzeby Informacji o prywatności terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do firmy Demant A/S.

Niniejszy dokument może być uaktualniany od czasu do czasu. W przypadku korzystania z naszych usług prosimy o sprawdzanie jego zawartości, aby zapoznać się z najnowszą wersją.

 

2. O nas

 

Niniejsza informacja o prywatności odnosi się do danych gromadzonych przez Philips Hearing Solutions. Niniejsza strona internetowa należy do firmy Demant A/S i jest przez nią obsługiwana. Firma Demant A/S jest również kontrolerem danych osobowych pozyskanych poprzez tę stronę internetową oraz innymi sposobami. Philips Hearing Solutions to przedsiębiorstwo zarządzane przez Demant A/S.

Wszelkie pytania dotyczące Informacji o prywatności oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych poniżej..

Demant Enterprise A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
Tel: +45 3917 7100
E-mail: privacy@demant.com

 

3. Pozyskiwane i przetwarzane dane osobowe

 

Pozyskujemy dane osobowe użytkowników:

 • Podczas wysyłania zapytań, podczas wykonywania badania słuchu on-line, zamówienia materiałów marketingowych lub zapisie na newsletter.
 • Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej i po zaakceptowaniu polityki plików cookie. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć tutaj.
 • Podczas wysyłania do nas e-maila, kontaktu telefonicznego lub listownego lub przekazaniu nam danych w jakikolwiek inny sposób, łącznie z kontaktem za pomocą mediów społecznościowych, jak Facebook lub Instagram. 

Przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe: 

 • Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje o korzystaniu z naszych linii obsługi klienta
 • Informacje przekazane podczas kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail, wysyłanej korespondencji, rozmów telefonicznych, osobiście lub poprzez stronę internetową, np. w formie komentarzy lub zapytań dotyczących produktów i usług.
 •  
 • Przekazując nam informację o stanie swojego słuchu lub kupując aparat słuchowy, może zdarzyć się, że zostaną nam przekazane poufne informacje zdrowotne. Może to dotyczyć takich danych, jak używanie aparatu słuchowego, rodzaj aparatu słuchowego, szczegóły na temat ubytku słuchu, a czasem nawet historii chorób w rodzinie. Informacje poufne dotyczące zdrowia będą zbierane i wykorzystywane wyłącznie po udzieleniu nam sprecyzowanej zgody.
 • Decydując się na zarejestrowanie u nas swoich aparatów słuchowych w celu otrzymywania ukierunkowanego wsparcia, materiałów marketingowych lub spersonalizowanych ofert, może zdarzyć się, że zostaną nam przekazane poufne informacje zdrowotne. Może to dotyczyć takich danych, jak używanie aparatu słuchowego, rodzaj aparatu słuchowego, szczegóły na temat ubytku słuchu. Informacje poufne dotyczące zdrowia będą zbierane i wykorzystywane wyłącznie po udzieleniu nam sprecyzowanej zgody.  

Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zawsze poprawne. Nieustannie też będziemy uaktualniali te dane. Jako, że nasze usługi są zależne od poprawnych i aktualnych danych osobowych, zależy nam na informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych. W celu powiadomienia nas o zmianach, prosimy o skorzystanie z naszych danych kontaktowych.

 

4. W jakim celu zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i jaka jest do tego podstawa prawna 

 

Wykorzystujemy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na wysyłane do nas zapytania, wnioski i skargi, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem do odpowiadania naszym klientom.
 • Świadczenie usług i dostarczanie produktów zamówionych i/lub zakupionych przez klientów oraz komunikacja z klientem dotycząca usług lub produktów. Wykonujemy to, co konieczne, aby wywiązać się z umowy z klientem. Wynika to z uzasadnionego prawa do prowadzenia firmy oferującej produkty i usługi w sektorze protetyki słuchu.
 • Aktualizacja rejestrów i audyty, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem i/lub w przypadku wymogów prawnych
 • Ochrona przed oszustwami i ich wykrywanie, łącznie z określeniem i wykonaniem roszczeń prawnych oraz obrona przed nimi, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem
 • Wypełnienie zaleceń organów prawnych i dostosowanie się do przepisów, w sytuacjach, kiedy istnieją wymogi prawne oraz tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie
 • Analiza trendów i profili, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów
 • Wykonywanie badań satysfakcji klientów, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów
 • Rekomendowanie produktów i usług, które według nas będą odpowiednie dla klienta. Tego typu rekomendacja jest zgodna z naszym uzasadnionym prawem do przeprowadzania marketingu bezpośredniego wśród naszych klientów. W sytuacjach, gdzie korzystamy z danych zdrowotnych lub metod elektronicznych (np. e-mail), tego typu działania prowadzone są przy sprecyzowanej zgodzie klienta

 

5. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe klientów 

 

Nie wypożyczamy, odsprzedajemy ani nie udostępniamy czy upubliczniamy w żaden inny sposób danych osobowych klientów, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom partnerskim z Grupy William Demant, w celu dostarczenia, dalszego rozwoju i poprawy naszych produktów i usług. Aby sprawdzić, jakie firmy należą do Grupy William Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym opublikowanym w ramach najnowszego raportu rocznego. Raport można znaleźć na www.demant.com.

 

Dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym usługodawcom w celu wykonania następujących zadań: 

 • wsparcie w administrowaniu lub pracach naprawczych strony internetowej;
 • organizacja dostaw oraz projektowanie produktów lub administracja firmy;
 • wsparcie w kampaniach marketingowych;
 • prowadzenie linii obsługi telefonicznej;
 • udostępnianie elektronicznych lub rzeczywistych usług lub systemów magazynowych.

Dane osobowe będą udostępnione tylko w tych przypadkach, jeśli będzie to konieczne, aby usługodawca mógł wykonać zlecone przez nas zadanie. Nasi usługodawcy nie mogą przetrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe naszych klientów w żadnym celu. Ponadto, nałożony zostanie na nich obowiązek zapewnienia ochrony i poufności danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym podmiotom zewnętrznym, jak organy ochrony porządku publicznego, władze prawne czy pozostałe profesjonalne ciała doradcze w sytuacjach, kiedy zostanie na nas nałożony taki obowiązek w celu dostosowania się do wymogów prawnych. Może się tak również zdarzyć, jeśli jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 

6. Przesyłanie danych do stron trzecich

 

Aby dostarczyć nasze produkty i usługi, możliwe, że dane będą przekazane innym firmom Grupy William Demant, w tym firmom spoza UE/EOG.

W przypadku przetwarzania danych poza granicami UE/EOG wprowadzimy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby odbywało się to zgodnie z wymogami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wraz z zapewnieniem ochrony praw podmiotu danych. Transfer danych osobowych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które według tego organu zapewniają wystarczającą gwarancję ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności oraz umożliwiają dochodzenie praw z tym związanych.

 

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe klientów?

 

Przechowujemy dane klientów wyłącznie przez okres konieczny z uzasadnionych względów biznesowych lub prawnych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe nie będą już wymagane do wypełnienia celu, w jakim były pozyskane, przetwarzane i przechowywane, zostaną usunięte. Zachowamy dane osobowe, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa.

Więcej szczegółów dotyczących polityki przechowywania można uzyskać, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

 

8. Zabezpieczenie

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób niepożądanych. 

Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw klienta, np. kradzieżą tożsamości, dyskryminacją wobec klienta, utratą dobrego imienia lub innymi niedogodnościami, klienci będą poinformowani o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki.

 

9. Prawa dotyczące prywatności

 

Klient ma prawo wnioskować w każdej chwili o udostępnienie własnych danych osobowych, które są przetwarzane, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć przez jak długo dane będą przechowywane i komu są udostępniane. Na prośbę klienta możemy udostępnić dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na jego temat. Dostęp klientów może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych klientów, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Klient ma również prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenie klienta, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma on prawo wnioskować o korektę. Prosimy o kontakt i informację, w jaki sposób poprawić dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe klienta. Może się tak zdarzyć po wycofaniu zgody klienta. Klienci, którzy uważają, że ich dane osobowe nie są już potrzebne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów.  

W przypadku wniosku o poprawę lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli wynik dochodzenia będzie pozytywny, przeprowadzimy modyfikację lub usunięcie danych bez zbędnej zwłoki.  

Klient ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient ma również prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych. W takich wypadkach należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wypisanych na górze niniejszej Informacji o prywatności. Jeśli uznamy, że niezgoda jest uprawniona, zakończymy proces przetwarzana danych osobowych.

 

10. Prawo do zażalenia

 

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy działania zapewniające zgodność praktyki z naszymi zobowiązaniami. Jeśli klient nie jest nadal zadowolony ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych, istnieje możliwość zgłoszenia zażalenia w odpowiednim krajowym urzędzie ochrony danych. Urzędem zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Można się z nimi skontaktować, korzystając z poniższych danych: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, e-mail: iod@uodo.gov.pl.

 

11. Ochrona prywatności dzieci

 

Stworzyliśmy odpowiednie procedury dla dzieci, jednak ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy danych osobowych klientów, co do których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia.

 

12. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych 

 

Na stronie internetowej mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych firm i instytucji. Niniejsza Informacja o prywatności nie ma zastosowania w przypadku stron podmiotów trzecich. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi za te witryny internetowe w celu uzyskania informacji dotyczących zbierania przez informacji i polityki w zakresie ich dystrybucji.

 

13. Zmiany w informacji o prywatności

 

Niniejszy dokument może być uaktualniany, a nowa wersja publikowana na stronie internetowej. W sytuacjach tego wymagających, gdzie będzie to możliwe i stosowne, będziemy informować o tych zmianach poprzez wiadomość e-mail. 

Niniejsza Informacja o prywatności była aktualizowana 23.03.2021.