Philips Hearing Solutions การรับประกันระหว่างประเทศ

การรับประกันระหว่างประเทศ

เครื่องช่วยฟัง Philips HearLink ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันระหว่างประเทศอย่างน้อย 24 เดือนที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลการได้ยินของคุณอาจให้การรับประกันเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลการได้ยิน หรือฝ่ายดูแลลูกค้า Philips Hearing Solutions สำหรับรายละเอียด การรับประกันระหว่างประเทศครอบคลุมถึงข้อบกพร่องในการผลิต และวัสดุในตัวอุปกรณ์ แต่ไม่รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่, ท่อนำเสียง, ลำโพง, จุกพลาสติก และ ตัวกรองขี้หู เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากการจัดการ หรือการดูแลที่ไม่เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง การใช้งานที่เกินความจำเป็น อุบัติเหตุ การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การหมดสภาพตามอายุการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในหูของคุณ ความเสียหายอันเนื่องมาจากวัตถุแปลกปลอมที่เข้ามาในอุปกรณ์ หรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันระหว่างประเทศ และอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การรับประกันระหว่างประเทศไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายระดับประเทศที่บังคับใช้ซึ่งควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศที่คุณซื้ออุปกรณ์ของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลการได้ยินของคุณอาจออกการรับประกันที่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดของการรับประกันระหว่างประเทศ

โปรดปรึกษาพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการรับบริการ

โปรดนำอุปกรณ์ของคุณไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลการได้ยิน อาจเป็นปัญหาเล็กน้อย และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันที ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลการได้ยินของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า Philips Hearing Solutions ได้อีกด้วย

คำถามและคำตอบ